تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه شیمیایی و پلیمری از24سپتامبر تاهفته منتهی به1 اکتبر2021

باتوجه به جدول قیمت جهانی؛پلی استایرن مقاوم(HIPS)که در هفته قبل قیمت ثابتی داشت با روند کاهشی روبه روشده است.ماده پلی متیل متا اکریلات(PMMA)همانند هفته قبل روند کاهشی دارد.

روند کاهشی
طبق جدول قیمت جهانی؛ماده اسید ترفتالیک برخلاف هفته گذشته که روند نزولی وکاهش قیمت پیش گرفته است.موادی مانند پارازایلین,زایلین مخلوط و بنزن هم چنان به کاهش قیمت خود ادامه می دهند.

روند افزایشی
طبق جدول قیمت جهانی؛تولوئن,مونومر استایرن,متیل متا اکریلات(MMA)ومتانول همانند هفته گذشته روند افزایش قیمت خودرا ادامه میدهند. شایان ذکر است روند افزایش قیمت متانول قابل توجه بوده است