تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه ی پلتس تا هفته منتهی به15اکتبر2021

روند کاهشی
با توجه به جدول تغییرات جهانی ,متیل متا اکریلات(MMA) همانند هفته قبل به روند کاهش قیمت خود ادامه می دهد.این کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته بیشتر شده است.
روند افزایشی
با توجه به جدول تغییرات قیمت جهانی,بیشترین افزایش قیمت این مواد مربوط به زایلین مخلوط CFRچین می باشد.
تولوئن و بنزن برخلاف هفته قبل که روند کاهشی داشتند در این هفته روند افزایش قیمت را دارا هستند.