تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه ی پلتس تا هفته منتهی به22اکتبر2021

باتوجه به جدول مقایسه قیمت ها:MMA جنوب شرقی همچنان روند کاهش قیمت را دارد البته MMA آسیای شرقی هم که در هفته گذشته روند صعودی داشت در این هفته با کاهش قیمت روبه روشده است و بیشترین کاهش قیمت را با26/36درصد کاهش در میان تمامی مواد اولیه شیمیایی دارا می باشد.بعد از این ماده بیشترین کاهش قیمت مربوط به متانول چین با16/45درصد کاهش می باشد.
باتوجه به جدول مقایسه قیمت ها :بیشترین افزایش قیمت مواد اولیه شیمیایی در این هفته مربوط به زایلین مخلوط چین با 3/35 درصد افزایش قیمت می باشد.