تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه شیمیایی و پلیمری از1 اکتبر 2021منتهی به 8اکتبر2021

طبق جدول قیمت جهانی:تمام مواد اولیه پلیمری به جز پلی متیل متا اکریلات(PMMA)در قیمت ثابت ویا رو به افزایش هستند.بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی پروپیلن نساجی با افزایش3/45درصدی می باشد و بعد از آن به ترتیب پلی پرو پیلن فیلم و پلی پروپیلن شیمیایی بالاترین افزایش قیمت را دارا می باشد.

روند افزایشی:

با توجه به جدول قیمت جهانی:بیشترین افزایش قیمت در هفته گذشته مربوط به متانولCFRتایوان با رشد9/14درصدی ومتانول جنوب شرقی آسیا با رشد8/56 درصدی می باشد.

روند کاهشی:

با توجه به جدول قیمت جهانی:بیشترین کاهش قیمت در هفته گذشته مربوط به بنزن FOBجنوب شرقی آسیا با2/47درصد کاهش قیمت و بعد از آن بنزنFOBکره با 2/33درصد کاهش قیمت می باشد.