پلی آمید6

نمایش 9 24 36

نرم کننده پلی آمید(قدیم)

نام محصول: نرم کننده پلی آمید(قدیم)-EPIMIX IMP NC
برند:  اپسان-ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  EPIMIX IMP NC

پلی آمید6 الیاف دار 50% بی رنگ

نام محصول: پلی آمید6 الیاف دار 50% بی رنگ-EPLAMID 6 GFR50 NC ST Q1F001
برند:  اپسان-ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLAMID 6 GFR50 NC Q1F001

پلی آمید6 الیافدار30%بی رنگ

نام محصول: پلی آمید6 الیافدار30%بی رنگ-EPLAMID 6 GFR30 NC ST Q1D001
برند:  اپسان-ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLAMID 6GFR 30 NC ST Q1D001

پلی آمید6 اکستروژن گرید ضدضربه مشکی

نام محصول: پلی آمید6 اکستروژن گرید ضدضربه مشکی-ELAMID 6IMP HV BKQ1D001
برند:  اپسان-ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود ELAMID 6IMP HV BKQ1D001

پلی آمید6 اکستروژن گرید ضدضربه و بی رنگ

نام محصول: پلی آمید6 اکستروژن گرید ضدضربه و بی رنگ- EPLAMID 6 IMP HV NC Q1D001
برند:  اپسان-ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLAMID 6 IMP HV NC Q1D001 

پلی آمید6 ضدضربه بی رنگ

نام محصول: پلی آمید6 ضدضربه بی رنگ-EPLAMID 6IMP NC Q1B801
برند:  اپسان-ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  EPLAMID 6IMP NC Q1B801

پلی آمید6اکستروژن گرید بی رنگ

نام محصول: پلی آمید6اکستروژن گرید بی رنگ-EPLMID 6NC HV EXL40
برند:  اپسان-ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLMID 6NC HV EXL40

پلی آمید6ساده بی رنگ

نام محصول: پلی آمید6ساده بی رنگ-EPLAMID 6 NC LKB4.0
برند:  اپسان-ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودEPLAMID 6 NC L K B4.0