پلی اتیلن سنگین تزریقی

در حال نمایش 9 نتیجه

HDPE 5030EA – پلی اتیلن سنگین 5030EA

نام محصول: HDPE 5030EA - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی  تبریز - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  دیتاشیت 5030EA تبریز

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 5030SA – پلی اتیلن سنگین 5030SA

نام محصول: HDPE 5030SA - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی  تبریز - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت HDPE 5030SA تبریز

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 52518 – پلی اتیلن سنگین 52518

نام محصول: HDPE 52518 - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE 52518 جم

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 52B18 – پلی اتیلن سنگین 52B18

نام محصول: HDPE 52B18 - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی  مهاباد - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت 52B18

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 54B04 – پلی اتیلن سنگین 54B04

نام محصول: HDPE 54B04 - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی  لرستان - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  HDPE 54B04 لرستان

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 6040 – پلی اتیلن سنگین 6040

نام محصول: HDPE 6040 - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی تبریز - لرستان - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت HDPE 6040 لرستان
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت HDPE 6040 تبریز

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 60505 – پلی اتیلن سنگین 60505

نام محصول: HDPE 60505 - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE 60505 جم

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 62N07 – پلی اتیلن سنگین 62N07

نام محصول: HDPE 62N07 - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی لرستان - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE 62N07
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  HDPE 62N07 مهاباد

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE HI0500 – پلی اتیلن سنگین HI500

نام محصول: HDPE HI0500 - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی بندر امام-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE HI500

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.