شرکت پتروپویان باربد:

021-22651559-55957946


کارشناسان محصولات پلیمری:

09125993793 خانم توانا

09125725793 خانم ابراهیم دوست


کارشناسان محصولات شیمیایی:

09125278465 خانم بصیری

09125279489 خانم مرادی زاده