تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی براساس نشریه ی پلتس تاهفته منتهی به 10 دسامبر2021

روند کاهشی:

طبق جدول مقایسه قیمت ها پلی اتیلن سبک خطی جنوب آسیا با8/86 درصد کاهش و بعد از آن6/56 درصد کاهش بیشترین کاهش قیمت را دارا می باشد.

روند افزایشی:

طبق جدول مقایسه قیمت ها پلی استایرن معمولی آسیای جنوب شرقی با 7/09 درصد افزایش وبعد از آن HIPS آسیای جنوب شرقی با1/49 درصد افزایش بیشترین افزایش قیمت دارا می باشند.

طبق جدول مقایسه قیمت ها تمامی مواد اولیه شیمیایی در مقایسه با 26نوامبر دارای کاهش قیمت می باشند.بیشترین کاهش قیمت نسبت به دو هفته قبل مربوط به ماده تولوئن و با کاهش 14.41% می باشد. بعد از تولوئن، مونو اتیلن گلایکول و زایلین مخلوط با کاهش 8.18% و 9.1% مواد بعدی هستند که کاهش چشمگیری را در این هفته نسبت به دو هفته قبل تجربه کرده اند.

تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه

تغییرات قیمت جهانی براساس نشریه ی پلتس تاهفته منتهی به 26نوامبر2021

همچنین بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی اتیلن سبک خطیC6 با4/14%افزایش قیمت می باشد.

روند نزولی:

با توجه به جدول قیمت جهانی: MMA آسیای جنوب شرقی که در هفته گذشته روند ثابتی داشت در هفته منتهی به26 نوامبر2021 بیشترین کاهش قیمت را با 4/45%کاهش قیمت را دارا می باشد.همچنین شیب کاهش قیمت مونومر استایرن نسبت به هفته گذشته کمتر شده است.

روندصعودی:

ماده مونو اتیلن گلایکول که در هفته گذشته کاهش قیمت داشت در این هفته بیشترین افزایش را با1/74%افزایش دارا می باشد.