تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه ی پلتس تا هفته منتهی به8اکتبر 2021

تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه شیمیایی و پلیمری از1 اکتبر 2021منتهی به 8اکتبر2021

روند افزایشی:
با توجه به جدول قیمت جهانی:بیشترین افزایش قیمت در هفته گذشته مربوط به متانولCFRتایوان با رشد9/14درصدی ومتانول جنوب شرقی آسیا با رشد8/56 درصدی می باشد.
روند کاهشی:
با توجه به جدول قیمت جهانی:بیشترین کاهش قیمت در هفته گذشته مربوط به بنزن FOBجنوب شرقی آسیا با2/47درصد کاهش قیمت و بعد از آن بنزنFOBکره با 2/33درصد کاهش قیمت می باشد.