تغییرات قیمت جهانی براساس نشریه ی پلتس تاهفته منتهی به 14ژانویه2022

تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه بر اساس نشریه ی پلتس

مطابق جدول مقایسه قیمت جهانی نشریه ی پلتس بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی اتیلن سبک خطیC6با2/92%افزایش می باشد.

مطابق جدول مقایسه قیمت جهانی تمامی مواد شیمیایی روند صعودی داشتند که بیشترین آن مربوط به MEGبا 7/25%افزایش می باشدو در بین مواد شیمیایی تنها بنزنFOBجنوب شرقی آسیای دارای کاهش قیمت با 0/17%کاهش می باشد.

شرکت پتروپویان باربد، تامین کننده و تولید کننده مواد اولیه شیمیایی وپلیمری می باشد. جهت خرید با شماره 22657946 تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند .

تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه

تغییرات قیمت جهانی براساس نشریه ی پلتس تاهفته منتهی به 26نوامبر2021

همچنین بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی اتیلن سبک خطیC6 با4/14%افزایش قیمت می باشد.

روند نزولی:

با توجه به جدول قیمت جهانی: MMA آسیای جنوب شرقی که در هفته گذشته روند ثابتی داشت در هفته منتهی به26 نوامبر2021 بیشترین کاهش قیمت را با 4/45%کاهش قیمت را دارا می باشد.همچنین شیب کاهش قیمت مونومر استایرن نسبت به هفته گذشته کمتر شده است.

روندصعودی:

ماده مونو اتیلن گلایکول که در هفته گذشته کاهش قیمت داشت در این هفته بیشترین افزایش را با1/74%افزایش دارا می باشد.

تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه ی پلتس تا هفته منتهی به19 نوامبر2021

روند کاهشی:
با توجه به جدول قیمت جهانی ماده مونومر استایرن FOBکره با 6/54%ومونومر استایرنCFRتایوان و مونومر استایرنCFRچین به ترتیب با6/48%و6/43%کاهش قیمت بیشترین کاهش را دارا می باشیند.
روند افزایشی:
با توجه به جدول قیمت جهانی در هفته منتهی به 19نوامبر2021 متانول CFRچین و متانول آسیای جنوب شرقی به ترتیب با4/53% و1/11% افزایش بیشترین افزایش قیمت را دارا می باشند.
تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه پلتس تاهفته منتهی به12نوامبر2021

روند کاهشی:

با توجه به جدول قیمت جهانی:بیشترین کاهش قیمت مربوط به متانول CFRچین با 14/24%کاهش می باشد.بعذ از آن متانولCFRهند با4/35% کاهش بیشترین کاهش قیمت را داشته است.

روند افزایشی:

با توجه به جدول قیمت جهانی: MMA آسیای شرقی وبنزنFOB کره که در هفته گذشته روند کاهش قیمت داشتند در این هفته بیشترین افزایش قیمت به ترتیب با0/81% و0/78%افزایش می باشند.

تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه ی پلتس تا هفته منتهی به5نوامبر 2021

روند صعودی:
باتوجه به جدول مقایسه قیمت ها:بیشترین افزایش قیمت مربوط به تولوئنFOBکره با0/65% افزایش قیمت می باشد.بر اساس این جدولMMA آسیای شرقی که در هفته گذشته بیشترین افزایش قیمت را داشته است در این هفته با کاهش قیمت 2/45% رو به رو شده است.
روند نزولی:
باتوجه به جدول مقایسه قیمت ها: بیشترین کاهش قیمت مربوط به متانول CFRجنوب شرقی آسیا با6/29% کاهش می باشد.
تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه ی پلتس تا هفته منتهی به29اکتبر2021

روند صعودی:
با توجه به جدول قیمت جهانی در این هفته تنها تولوئن و MMAآسیای شرقی روند افزایش قیمت را داشتند که بیشترین افزایش مربوط بهMMAآسیای شرقی با19/10 درصد افزایش می باشد.
روند نزولی:
با توجه به جدول قیمت جهانی در این هفته بیشترین کاهش قیمت مربوط به متانولCFR هند می باشد.
تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه ی پلتس تا هفته منتهی به22اکتبر2021

باتوجه به جدول مقایسه قیمت ها:MMA جنوب شرقی همچنان روند کاهش قیمت را دارد البته MMA آسیای شرقی هم که در هفته گذشته روند صعودی داشت در این هفته با کاهش قیمت روبه روشده است و بیشترین کاهش قیمت را با26/36درصد کاهش در میان تمامی مواد اولیه شیمیایی دارا می باشد.بعد از این ماده بیشترین کاهش قیمت مربوط به متانول چین با16/45درصد کاهش می باشد.
باتوجه به جدول مقایسه قیمت ها :بیشترین افزایش قیمت مواد اولیه شیمیایی در این هفته مربوط به زایلین مخلوط چین با 3/35 درصد افزایش قیمت می باشد.
تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه ی پلتس تا هفته منتهی به15اکتبر2021

روند کاهشی
با توجه به جدول تغییرات جهانی ,متیل متا اکریلات(MMA) همانند هفته قبل به روند کاهش قیمت خود ادامه می دهد.این کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته بیشتر شده است.
روند افزایشی
با توجه به جدول تغییرات قیمت جهانی,بیشترین افزایش قیمت این مواد مربوط به زایلین مخلوط CFRچین می باشد.
تولوئن و بنزن برخلاف هفته قبل که روند کاهشی داشتند در این هفته روند افزایش قیمت را دارا هستند.
تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه پلتس تاهفته منتهی به1اکتبر2021

تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه شیمیایی و پلیمری از24سپتامبر تاهفته منتهی به1 اکتبر2021

روند کاهشی
طبق جدول قیمت جهانی؛ماده اسید ترفتالیک برخلاف هفته گذشته که روند نزولی وکاهش قیمت پیش گرفته است.موادی مانند پارازایلین,زایلین مخلوط و بنزن هم چنان به کاهش قیمت خود ادامه می دهند.
روند افزایشی
طبق جدول قیمت جهانی؛تولوئن,مونومر استایرن,متیل متا اکریلات(MMA)ومتانول همانند هفته گذشته روند افزایش قیمت خودرا ادامه میدهند. شایان ذکر است روند افزایش قیمت متانول قابل توجه بوده است