افزودنی های پلیمری

CPE (1)

DCP (1)

SBS (8)

آنتی UV (1)

آنتی اکسیدانت (3)

آنتی بلاک (1)

آنتی فاگ (1)

اسید استئاریک (5)

افزاینده MFI (1)

الیاف شیشه (3)

تافمر (2)

متالوسن (5)

پودر فوکو (1)

کالیفون (1)