پلی آمید

نمایش 1–10 از 16 نتیجه

نرم کننده پلی آمید

نام محصول: نرم کننده پلی آمید (قدیم) _ EPIMIX IMP NC
برند:  اپسان _ ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  دیتاشیت EPIMIX IMP NC

پلی آمید 6 الیاف دار 50% بی رنگ

نام محصول: پلی آمید 6 الیاف دار 50% بی رنگ _ EPLAMID 6 GFR50 NC ST Q1F001
برند:  اپسان _ ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت EPLAMID 6 GFR50 NC Q1F001

پلی آمید 6 الیاف دار30% بی رنگ

نام محصول: پلی آمید 6 الیاف دار30% بی رنگ _ EPLAMID 6 GFR30 NC ST Q1D001
برند:  اپسان _ ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت EPLAMID 6GFR 30 NC ST Q1D001

پلی آمید 6 اکستروژن بی رنگ

نام محصول: پلی آمید 6 اکستروژن بی رنگ _ EPLMID 6NC HV EXL40
برند:  اپسان _ ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLMID 6NC HV EXL40

پلی آمید 6 اکستروژن ضدضربه بی رنگ

نام محصول: پلی آمید 6 اکستروژن ضدضربه بی رنگ _ EPLAMID 6 IMP HV NC Q1D001
برند:  اپسان _ ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت EPLAMID 6 IMP HV NC Q1D001 

پلی آمید 6 اکستروژن ضدضربه مشکی

نام محصول: پلی آمید 6 اکستروژن ضدضربه مشکی _ ELAMID 6IMP HV BKQ1D001
برند:  اپسان _ ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ELAMID 6IMP HV BKQ1D001

پلی آمید 6 ساده بی رنگ

نام محصول: پلی آمید 6 ساده بی رنگ _ EPLAMID 6 NC LKB4.0
برند:  اپسان _ ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت EPLAMID 6 NC L K B4.0

پلی آمید 6 ضدضربه بی رنگ

نام محصول: پلی آمید 6 ضدضربه بی رنگ _ EPLAMID 6IMP NC Q1B801
برند:  اپسان _ ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  EPLAMID 6IMP NC Q1B801

پلی آمید 6/6 آف گرید الیاف دار 30% مشکی

نام محصول: پلی آمید 6/6 آف گرید الیاف دار 30% مشکی - EPLON 66GFR 30BK Q1D002
برند:  اپسان - ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  EPLON 66GFR 30BK Q1D002

پلی آمید 6/6 آف گرید الیاف دار 30% مشکی 1

نام محصول: پلی آمید 6/6 آف گرید الیاف دار30% مشکی 1 _ EPLON 66 GFS 30 HS BK Q1D001
برند:  اپسان_ ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت EPLON 66GFS 30HS BK Q1D001